• จุดเด่นทางการเงิน(กราฟ)
  • จุดเด่นทางการเงิน(ตาราง)


  2557
(ปรับปรุงใหม่)
2558 2559
ข้อมูลผลประกอบการ (ล้านบาท)      
รายได้รวม 1   370 2,149 3,233
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย   143 1,175 1,563
โรงแรม   220 734 968
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า   7 240 578
ธุรกิจอื่น   - - 125
กำไรขั้นต้น   138 743 1,339
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ 2   (172) 22 727
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3   347 (261) 170
ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม   11,288 25,308 30,592
หนี้สินรวม   4,161 13,377 15,096
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย   3,710 11,447 11,415
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย   7,126 11,930 15,496
กำไรสะสม   1,883 1,625 1,796
ทุนที่ออกและชำระแล้ว   4,712 5,715 6,454
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)     4,712 5,715 6,454
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า   0.39 0.88 0.60
อัตรากำไรขั้นต้น %   37.33 34.57 41.42
อัตรากำไรสุทธิ %   93.79 (12.14) 5.27
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ %   4.27 (1.43) 0.61
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น %   5.82 (2.74) 1.24
กำไรต่อหุ้น บาท   0.07 (0.05) 0.03

  1. ไม่รวมรายได้อื่น
  2. ไม่รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 588 ล้านบาท ในปี 2557 และกำไรจากการซื้อธุรกิจ จำนวน 71 ล้านบาท ในปี 2558
  3. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

Follow Us