ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XM) วันที่ 28 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 3,037,760,943 47.07
บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2,411,458,977 37.37
  Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. 626,301,966 9.70
2 กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,879,710,799 29.13
นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,590,104,278 24.64
  Morgan Stanley & Co. International PLC /1 289,606,521 4.49
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account 253,023,800 3.92
4 Morgan Stanley & Co. International PLC /2 158,166,716 2.45
5 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-S.A PBG CLIENTS SG 57,592,658 0.89
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,072,535 0.88
7 นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 49,107,600 0.76
8 นายณัฐพล จุฬางกูร 40,962,528 0.63
9 นายเขมไชย รสานนท์ 30,988,172 0.48
10 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 23,494,728 0.36
รวม 5,587,880,479 86.58

Remark :
/1 การถือหุ้นของกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC
/2 ไม่รวมการถือหุ้นของนายสันติ ภิรมย์ภักดี ตามรายการในลำดับที่ 2

Follow Us